Przejdź do treści

Umowa licencyjna

  Zlecając wykonanie dzieła lub realizując zlecenia na rzecz podmiotu trzeciego, strony często mylnie zakładają, że przeniesienie własności egzemplarza utworu pozwala na korzystanie z tego w nieograniczony sposób. Należy jednak pamiętać, że nabycie egzemplarza utworu nie oznacza automatycznie zyskanie uprawnienia na korzystanie z praw autorskich.

  Podstawą do korzystania z cudzego utworu będzie umowa o przeniesienie praw autorskich lub umowa licencyjna.

  Przedmiot umowy licencyjnej

  W umowie licencyjnej warto precyzyjnie określić przedmiot umowy, którym jest upoważnienie do korzystania z utworu. Nie ma przy czym znaczenia, czy jest to utwór literacki, muzyczny czy wideo. Koniecznym jest uregulowanie, w jaki sposób, na jakich terytoriach oraz przez jaki okres czasu będzie możliwe korzystanie z utworu.

  Pola eksploatacji

  Istotnym elementem, który trzeba uregulować w umowie jest kwestia pól eksploatacji. Upraszczając, chodzi o wskazanie, w jaki sposób licencjobiorca może korzystać z utworu. Choć popularnym zapisem jest, że licencja jest udzielana na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawierania umowy, warto zastanowić się, jaki zakres najlepiej będzie oddawał zamiar stron.

  Czas trwania umowy licencyjnej

  Umowę licencyjną możemy zawrzeć na czas określony lub nieokreślony. Warto pamiętać, że jeśli w umowie nie przewidzimy okresu trwania umowy, to będzie ona uprawniała do korzystania z utworu przez okresu pięciu lat.

  Co ciekawe, choć możemy zawrzeć umowę na okres dłuższy niż pięć lat, to po upływie tego terminu taka licencja będzie uważana za udzieloną na czas nieoznaczony.

  Wypowiedzenie umowy licencyjnej

  Jeśli mamy umowę zawartą na czas określony, to wygasa ona z upływem czasu, na który została zawarta. Zasadniczo nie ma możliwości wypowiedzenia takiej umowy licencyjnej, chyba że strony przewidzą w jej treści przyczyny wcześniejszego wypowiedzenia.

  Co do umowy zawartej na czas nieokreślony, to można ją wypowiedzeń z zachowaniem terminów określonych w umowie, a w przypadku ich braku na rok naprzód ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

  Forma umowy licencyjnej

  Czy umowa licencyjna musi być zawarta w określonej formie? Co do zasady nie. Można zawrzeć ją w dowolnej formie, nawet w sposób dorozumiany. Zawsze jednak lepiej posiadać, choćby w formie elektronicznej, ustalenia poczynione między stronami.

  Natomiast jeśli zawieramy umowę licencji wyłącznej niezbędna do zachowania ważności takiej umowy jest forma pisemna.


  Podpisywanie umów licencyjnych jest nierozerwalnie związane z działalnością twórczą, w tym zarówno twórców tradycyjnych, jak i internetowych. Umowę warto nie tylko przeczytać, ale także przeanalizować z profesjonalistą pod kątem ewentualnych ryzyk oraz korzyści. W szczególności zawsze warto zastanowić się, czy w miejsce przeniesienia praw autorskich nie będzie wystarczające zawarcie umowy licencyjnej.