Ochrona danych osobowych

Zagadnienia i ochrony danych osobowych stanowią jedną ze specjalizacji kancelarii.
Doświadczenie zawodowe prawników kancelarii z zakresu ochrony danych osobowych obejmuje m.in.:

  • audyt w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
  • ustalenie zakresu przetwarzanych danych osobowych;
  • określenie podstaw do przetwarzania danych osobowych, opracowanie klauzul o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
  • przygotowanie stosownej dokumentacji tj. polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i instrukcja zarządzania systemem informatycznym zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004, nr 100, poz. 1024);
  • przygotowanie wniosków do GIODO o rejestrację zbiorów danych osobowych i reprezentacja w postępowaniu przez GIODO;
  • przygotowywanie umów dot. danych osobowych, tj. umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz odpowiednich klauzul umownych dot. zachowania poufności przetwarzanych danych osobowych.

Do tej pory prawnicy Kancelarii przeprowadzali audyty w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych zarówno w instytucjach publicznych (m.in. publicznych instytucjach kultury) jak i dla podmiotów sektora prywatnego, jak również byli odpowiedzialni za kompleksowe przygotowanie i wdrożenie rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisów o ochronie danych osobowych.
Zgodne z prawem przetwarzania danych osobowych to również m.in. element obsługi konkursów i loterii promocyjnych organizowanych przez Klientów kancelarii.

Ochrona danych osobowych – prawnicy: