Obsługa instytucji kultury

Prawnicy naszej kancelarii mają szerokie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej publicznych instytucji kultury, jak również fundacji i stowarzyszeń działających w obszarze kultury.
Kancelaria prowadzi także szkolenia dla instytucji kultury.

Stała prawna obsługa instytucji kultury, którą realizują prawnicy kancelarii, dopasowana jest do indywidualnych potrzeb danej instytucji, składa się na nią w szczególności:

 • przygotowywanie, opiniowanie i analiza prawna wzorów umów i zawieranych umów;
 • reprezentowanie Klienta w prowadzonych negocjacjach z kontrahentami, np. sponsorami i patronami;
 • przygotowywanie opinii prawnych, w tym m.in. opinii z zakresu prawa autorskiego;
 • reprezentację w kontakcie z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, np. ZAiKS, STOART, SAWP, ZPAV, SFP-ZAPA, ZASP.
 • stała obsługa prawna w zakresie prowadzenia działań reklamowych, w tym organizowanie konkursów i loterii promocyjnych;
 • audyt i doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych;
 • doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych obejmujące przygotowanie i przeprowadzenie postępowania oraz reprezentację w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami;
 • pomoc w zakresie prawa finansów publicznych oraz przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym;
 • reprezentacja publicznych instytucji kultury w kontaktach z ich organizatorami;
 • przygotowanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych, takich jak regulaminy organizacyjne, regulaminy pracy, pełnomocnictwa do reprezentowania instytucji;
 • opiniowanie spraw pracowniczych (prawo pracy), w tym przygotowywania regulaminów pracy, wzorów umów o pracę, konsultowanie kwestii związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, udzielaniem urlopów;
 • windykacja należności;
 • reprezentowanie podmiotu w sporach sądowych i postępowaniach administracyjnych (spory sądowe, arbitraż sądowy).

Spośród publicznych instytucji kultury naszymi Klientami byli dotychczas m.in.:

 • Filmoteka Narodowa;
 • Biuro Festiwalowe IMPART 2016
 • Muzeum Narodowe w Krakowie;
 • Muzeum Narodowe we Wrocławiu;
 • Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie;
 • Krakowskie Biuro Festiwalowe;
 • Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” (od 2004 roku);
 • Opera Wrocławska;
 • Instytut im.Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu;
 • Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie;
 • Europejskie Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku;
 • Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta;

Obsługa instytucji kultury – prawnicy: